Предприемачески процес ‹ Анализи ‹ Полезно ‹ Българска Мрежа на Бизнес АнгелитеБългарска Мрежа на Бизнес Ангелите (BBAN) - Smart Money For Startups
Българска Мрежа на Бизнес АнгелитеБългарска Мрежа на Бизнес АнгелитеБългарска Мрежа на Бизнес АнгелитеБългарска Мрежа на Бизнес АнгелитеБългарска Мрежа на Бизнес АнгелитеБългарска Мрежа на Бизнес Ангелите
Инвеститори
търсене
EnglishБизнес АнгелКарта на сайта
Предприемачи
Как работи ?
Предприемачески процес

Предприемаческият процес е резултат от предприемаческото поведение. Той може да бъде разделен на няколко логически, свързани фази - Търсене, откриване на предприемаческата идея (иновация), Начало на процеса (планиране на начина на реализация), Реализация на намеренията, Растеж Схематично процесът е представен на следната графика, разработена въз основа на предложения от К.Тодоров модел на предприемаческия процес и факторите, които оказват влияние върху него.

Фиг.  4 Модел на предприемаческия процес

 

Изт.: К.Тодоров, Предприемачество и мениджмънт, Мартилен, С., 2004, с.15

Този модел представя няколко типа фактора, които оказват влияние върху предприемаческия процес: персоналните характеристики, социалните характеристики , организационните характеристики, външната среда

Подобен е моделът, който се извежда от дефиницията на OECD, с тази разлика, че факторите са много по-конкретно определени и групирани по друг съществен признак - от гледна точка на тяхната измеримост. В модела на OECD процесът се характеризира с три аспекта – Детерминанти (т.е. съвкупността от фактори които влияят върху „началото на процеса”), които определят Представянето (т.е. реализираните измерими намерения) и оттам – Въздействието.
 
Фиг.  5 Предприемаческият модел на OECD: Детерминанти-Представяне-Възсдействие

 

Изт: Entrepreneurship Indicator Program, OECD, 2008

По същество двете представени концепции за предприемачеството като процес не се различават – и двете дефинират три основни типа фактори или теми, като разликата е в посоченият обхват на измерителите им. Така или иначе, опорните точки върху които се гради предприемаческия бизнес условно могат да бъдат приети за тези на обкръжаващата среда, достъпът до ресурси (капитал, иновации, технологии) и също толкова ключовите качествата на предприемача.

От гледна точка на функционирането на едно стартиращо предприятие детерминантните условия за успех, които които са пряко следствие от уменията на предприемача (могат да бъдат контролирани и повлияни от него) са по същество два типа: тези, които определят спецификата и източниците на доход  и качествата и уменията на индивида - или съвкупност от ресурси и управленски умения реализирани в подходяща среда.

Ресурсите следва да се разбират като източниците на капитал - добрата идея като източник на доходи, доходът от притежаването и използването на капитали, доходът от труда на предприемача и  доходът като възнаграждение за вложените усилия и поетия риск. Личностните качества вече бяха обсъдени и най-общо могат да се сведат до знанията и уменията на предприемача като разпределител на ресурси и до предприемаческия потенциал като лидер и иноватор. Последното условно може да бъде представено на следната графика, която цели да представи собствен модел за доказване значението на капиталите и управлението за развитието на малката фирма, към който ще се върнем по-късно

Фиг.  6   Мениджмънт и лидерство в управлението на фирмата


 
Предприемачът в тесния смисъл на понятието е собственик, който твърде често съвместява и ръководните функции на предприятието, особено в ранните фази на развитието му. За да бъде управлението успешно, ръководитялт трябва умее да съчетава две функции: тази на мениджъра и тази на лидера. Мениджърската се изразява в подходящия избор комбинациите от ресурси - например при управлението на екипа правилното делегиране на задачи и контрола, определянето на организационната структура, решаването на баланса между количество и качество на производтсвото или хармонизирането на времето и капиталите. Ако визията определя целта на организацията, то ефективни от гледна точка на гледна точка на стратегията (изразена чрез маркираната в синьо зона) комбинация от избраните ресурси биха били тези, при които крайният резултат се намира на условно възприета граница на производствените възможности  в точка77, попадаща в диапазона формиран от стратегическото направление. В този смисъл, мениджърската функция се изразява в намирането на оптимално от гледна точка на визията на компанията разпределение на ресурса. Това е демонстрирано с придвиждването по линията на производствените възможности (L1)– от т.А и т. В към т. С. Лидерската роля на ръководителя се изразява във възможността да измества границата на производствените възможности  - т.е. да се възползва от наличните ресурси по начин, който да позволява постигането на по-ефективен резултат при една и съща комбинация от тях. Т.е. лидерската роля се изразява в изместване на кривата на производствените възможности.

Така например ръководителят би бил успешен ако в даден екип, разпределя задачите според силните страни на сътрудниците (мениджмънт) така че да достигне границата на производствените възможности на този екип. Мениджърската му функция би се изразила и в правилното решение дали да поеме задачата или не, от гледна точка на формулираната по-рано визия и стратегия за постигането й. Но по-успешен би бил този ръководител, който разполага с лидерски качества – успява да могивира екипа си да следва целите на компанията, да работи извънредно ако се налага и да отдава цялата си конструктивна енерегия за постигането на по-добър продукт или по-високо количествено производство.
Настоящият модел е представен схематично. Неговата единствена с цел да придаде ракурса на последващата интрепретация на ролята на алтернативните форми на финансиране за стартиращите предприятия.

Нека тук сложим край на изследването на предприемачеството като феномен и на обуславящите го характеристики и се концентрираме върху детерминиращо предприемачеството направление: достъпът до финанси, което и вторият предмет на настоящото изследване.

77Възможно най- голямото количество блага, което може да се произведе при пълна заетост на производствените ресурси.
увеличи големината на текставърни големината на текстанамали големината на текстаБизнес Ангелверсия за печатБизнес Ангелпрепоръчай на приятел
 
Българска Мрежа на Бизнес Ангелите (BBAN) Бизнес Ангел
Корпоративен уеб сайт
Exchange ПлатформаБизнес АнгелПлатформа на Бизнес АнгелаБизнес АнгелПлатформа на Предприемача
Бизнес Ангел
КонтактиБизнес АнгелОбщи условия
Member of EBAN
Уеб сайт, SEO от Калипърс